توری گابیون

توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبد های سیمی پر از مطالح سنگی است که در زمینه های مختلف عمرانی کاربرد دارد. این سبد ها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می دهند.

با  توجه به کاربرد توری های گابیون، بایستی آن را از جنبه های مختلفی از قبیل خصوصیات رفتاری، شکل پذیری، استحکام، طراحی و محاسبه سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. از لحاظ اقتصادی سازه های گابیون بسیار ارزانتر از سازه های مشابه است.

توری گابیون

کاربردهای توری گابیون

توری های گابیون بیشتر در سد سازی، جاده سازی، ایجاد دیوارهای محافظ و حائل و نیز کف آبراهه ها کاربرد زیادی دارد و البته به عنوان فنس و حصار نیز قابل استفاده است.

کاربردهای توری گابیون

مشخصات فنی توری گابیون

 نوع مفتول گالوانیزه گرم است.
 قطر مفتول دارای اندازه 2 تا 3 میلی متر.
 چشمه های گابیون به صورت شش ضلعی بوده و در اندازه های 8*8 -8*10-10*12 و غیره تولید می شود.